Parent Survey
ESL/TEACHBOSTON

PARENT SURVEY

Please answer the following questions in English, Creole, or any other language that you are comfortable with. See Creole translation below.

 1. How much time does your child spend in front of the TV? Do you know?

 2. Do you ask your child about his/her progress in school?

 3. Do you know all his/her homework or test each week?

 4. Do you know all the activities and help that exist after school for your child?

 5. Do you know if your child is involved in any activities or classes after school?

 6. How often do you come to school to ask about your child's progress? (circle one)

  A - Once a month C - Never
  B - During Open House D - When the school calls me

 7. Do you feel comfortable visiting school?

 8. Do you think visiting the school is important? Why or Why not?

 9. Are you satisfied with the effort your child puts in his/her schoolwork?

 10. What are concerns do you have about your child's education?

Silvouplè reponn Kesyon sa yo an Anglè oswa an Kreyòl
Oubyen nan nenpòt lòt lang ou santi ou Konfòtab.

 1. Eske w konnen konbyen tan pitit ou pase devan televizyon.

 2. Eske w mande pitit ou si l ap fè pwogwè lekòl la?

 3. Eske w wè devwa/ tè pitit ou chak semèn?

 4. Eske w Konnen tout aktivite ak èd ki egziste pou pitit ou aprè lekòl?

 5. Eske w Konnen si pitit ou patisipe nan yon aktivite kèlkonk oubyen nan apre lekòl?

 6. Konbyen fwa ou vini lekòl la pou enfòme w sou pwogwè pitit ou lekòl la?
  (sèklè youn)

  A - youn fwa pa mwa C - pa jam tyeke
  B - pandan reyinyon pou paran D - Lè lekòl rele m 7. Eske w santi ou alèz visite lekòl la?

 8. Eske w panse vizite lekòl la enpòtan? Poukisa? Pousa pa?

 9. Eske w satisfè a efò pitit ou mete nan travay lekòl li?

 10. Kisa ki knosène w de edikasyon pitit ou?
Back To Demetra Stavrianidis